“TIME IS …ENGLISH”: GRADE SAU NUANŢE DE POLITEŢE ŞI DIVERSE MODALITĂŢI LEXICO-GRAMATICALE DE EXPRIMARE A ACESTORA
27 March 2019
“TIME IS …ENGLISH”: ORIGINILE ISTORICE ALE ZILEI PĂCĂLELILOR DE 1 APRILIE ŞI TRADIŢIA ACESTEIA PE TĂRÂM BRITANIC
3 April 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 41 -29 MAR., 2019

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Binecunoscutul verb al limbii engleze: ‘to play‘, în accepţiile sale, proprie şi figurată, de: “a (se) juca” indică, după toate aparenţele, faptul că este vorba despre un joc şí în expresia: ‘To play ducks and drakes‘. Şi, într-adevăr, la origini, ‘ducks and drakes(= “raţe şi răţoi“) este o veche denumire engleză pentru un joc recreativ, practicat de către copii şi adulţi, deopotrivă, de aruncare a unor pietre -de regulă, plate- pe suprafaţa apei, pentru a le face să salte în aer şi să reatingă luciul apei consecutiv, de cât mai multe ori posibil.

-Lexicologii semnalează faptul că prima referinţă cunoscută la această activitate recreativă este inclusă în paginile unei lucrări, intitulată: The Nomenclator or Remembrancer of Adrianus Junius Physician,[…]’ (‘Nomenclatorul sau Memento-ul lui Adrianus Junius Medic,[…]’), tradusă din limba latină şi publicată la Londra în anul 1585 de către clericul, poetul şi lingvistul englez, John Higgins /c.1544 –1620/ (n.b.: Hadrianus Junius –Adriaen de Jonghe– /1511-1575/ a fost un reputat medic, cărturar clasicist, traducător, lexicograf, anticar şi istoriograf olandez):

  • ‘A kind of sport or play with an oister shell or stone throwne into the water, and making circles ere it sinke, etc. It is called a ducke and a drake, and a halfe-penie cake.’
  • = “Un fel de sport sau joc cu o cochilie de scoică ori cu o piatră aruncată în apă şi care face rotocoale înainte de a cădea la fund, etc. Este numit raţă şi răţoi, şi-o prăjiturică de-o juma’ de penny-adică.”

-De ce opţiunea pentru această formă a expresiei, este o întrebare care nu beneficiază de un răspuns exact. În majoritatea citatelor din texte timpurii, cercetătorii au identificat folosirea verbului make (= “a face“) în locul verbului play, cel care s-a încetăţenit în forma expresiei din uzanţa actuală, aşa încât este posibil ca imaginea undelor circulare sau a cercurilor concentrice formate la contactul pietrelor cu suprafaţa apei să fi fost inspirată de aceea a păsărilor înotătoare care împrăştie stropii de apă prin aterizarea în mediul lor natural predilect.

-Un astfel de exemplu a fost identificat într-un scurt fragment din piesa de teatru anonimă, din perioada iacobină: ‘Dick of Devonshire’ (‘Dick din Devonshire’), publicată în jurul anului 1626 şi bazată pe autobiografia unui marinar englez, personaj real cunoscut, în epocă, sub acest apelativ:

  • ‘The poorest ship-boy Might on the Thames make duckes and drakes with pieces Of eight fetchd out of Spayne.’
  • = «’Ăl mai sărman dintre muşi ar avea priceperea să facă rotocoale pe luciul Tamisei cu bănuţi de opt [maravedí] aduşi din Hispania.» 

*n.b.:  ‘ship-boy‘ = “mus/ elev marinar/ sau ajutor de timonier la bordul unei ambarcaţiuni cu vele”//  ‘maravedí‘ =denumirea mai multor monede -la origini, din aur şi argint-, aflate în circulaţie în regatele creştine iberice între secolul al 12-lea şi secolul al 14-lea; odată, însă, cu secolul al 15-lea şi până în secolul al 19-lea, termenul ‘maravedí‘ a fost folosit, în Spania, exclusiv pentru desemnarea monedelor din cupru și ca unitate de cont.)*

-Şi tot în secolul al 17-lea, ‘ducks and drakes‘ a început să se întrebuinţeze în contextul de risipire/ sau irosire a unor bunuri materiale/ resurse/ valori, etc. Astfel, în paginile unei comedii de mare succes –devenită o adevărată legendă a lumii teatrale din acea epocă-, publicată în anul 1614 şi a cărei paternitate este, îndeobşte, atribuită unui anume John Cookeautor despre care, în mod paradoxal, nu se cunoaşte, practic, nimic-, …într-un fragment din această piesă de teatru, aşadar, intitulată: ‘Tu Quoque’, cunoscută şi sub titlul: ‘The City Gallant’ (‘Galantul cetăţii’), un personaj rosteşte următoarea replică:

  • ‘This royal Caesar doth regard no cash; Has thrown away as much in ducks and drakes As would have bought some 50,000 capons.’
  • = “Astă rigă nu se uită la bani; A azvârlit în dreapta şi-n stânga tot atâţia arginţi cât ar fi putut da pe vreo 50.000 de claponi.”

-Corespondentele, din registrul familiar al limbii române, ale expresiei idiomatice, în forma de la ora actuală: ‘to play ducks and drakes‘ sunt binecunoscutele: “a arunca/ sau azvârli pe apa Sâmbetei ori pe gârlă/ a arunca pe fereastră/ a mătrăşi/ a păpa/ a face praf/ sau a toca (referitor, de regulă, la bani/ economii/sau avere)“.

-Or se pare că adoptarea sensului metaforic de bază al acestei expresii cu iz …”acvatic”, şi anume acela de: “aruncare cu bani” a avut drept sursă directă de inspiraţie aruncarea de pietre pe suprafaţa apei din jocul recreativ antemenţionat.

-Specialiştii evidenţiază şi un alt aspect foarte interesant, şi anume acela al unui plus conotativ, specific uzanţei actuale, în sensul dobândirii nuanţei –mult mai accentuată decât la origini-, de:  “nechibzuinţă şi/sau neseriozitate crasă“. În lumina aceloraşi considerente, ar putea fi vorba fie despre un adaos de semnificaţie, în timp, fie despre o confuzie dintre: ‘to play ducks and drakes‘ şi o altă expresie idiomatică apropiată, dar nu identică din punct de vedere al înţelesului: ‘to play fast and loose‘ = “a spune una şi a face alta/ a se purta după cum bate vântul/ sau a umbla cu şmecherii“, în registrul familiar de limbaj, …cu alte cuvinte: a fi…/ a acţiona/ ori a proceda (în mod) inconsecvent sau iresponsabil// a face joc dublu// sau chiar: a-şi bate joc de…/ a desconsidera…/ ori a călca în picioare (sentimentele cuiva)“.

********

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Remarcabilă prin încărcătura de pitoresc şi forţa de sugestie sui-géneris, expresia din registrul informal al limbii engleze britanice: ‘To act the giddy goat‘, …cu variantele:To play the giddy goat‘/ …respectiv:To act…/ To play the goat‘ este traductibilă, la modul general, prin: “a acţiona…/ a se comporta… ori a se manifesta prosteşte// sau a se prosti“.

Semnificaţiile de profunzime, ca şi anecdotica savuroasă transpar din “povestea” adjectivului giddy, respectiv a substantivului goat, centrele de greutate ale acestei expresii idiomatice.

-Astfel, întrebuinţarea termenului ‘giddy‘, în accepţia de: “prost(ănac)/ nătărău/ sau nătâng” se pierde în negura timpului. Se pare că acest cuvânt a definit, încă din mileniul -I- e.n., mai mulţi reprezentanţi ai lumii animale, unul dintre cel mai des invocaţi şi calificaţi cu ajutorul adjectivului giddy fiind boul (engl.: ox), de unde şí varianta: ‘to act…/ to play the giddy ox‘, ántedatată lui ‘giddy goat‘, şi unde ‘goat‘ înseamnă “capră“.

-Varianta cu ‘ox‘ a circulat, cu precădere, conform specialiştilor,  până în secolul al 19-lea, aşa cum reiese, bunăoară, şi din paginile unei reviste umoristice britanice, intitulată: ‘Ally Sloper’s Half Holiday’ (‘Jumatea de vacanţă a lui Ally Sloper’). Una dintre ediţiile din anul 1892 ale acestei publicaţii, celebră în epocă, o caricaturiza pe o anume Fanny Robinson, în mod evident, o persoană cu deprinderi nu tocmai “aşezate”, după cum urmează:

  • ‘Fanny Robinson was flighty; she played the giddy ox – I mean …heifer.’
  • = “Fanny Robinson era /o femeiuşcă/ zvăpăiată; se purta ca un juncán nărăvit – vreau să spun …ca o juníncă.”

-Forma actuală a expresiei pare a se fi încetăţenit în virtutea aşa-numitei, în literatura de specialitate –şi întotdeauna preferenţială din perspectiva oricărui vorbitor–: “lege a minimului efort lingvistic”: şi aceasta, deoarece ‘giddy goat‘ este mult mai comod de pronunţat decât ‘giddy ox‘, sintagmă în care, din punct de vedere fonetic, se întâlnesc două vocale: [-i final], respectiv [o- iniţial], în loc de o vocală şi o consoană, ca în primul caz, de referinţă. Un argument în plus, adus de specialişti în favoarea opţiunii finale a vorbitorilor pentru această formă ar fi putut fi şi temperamentul nărăvaş, capricios specific, în realitate, caprei, şi nú boului (capra fiind termenul latin pentru goat‘ al limbii engleze).

-Or, în acest punct, se cere menţionat faptul că, pe lângă accepţiile originare de: “prostovan/ nătărău/ sau nătâng“, adjectivul giddy se mai poate echivala şi prin: “aiurit/ ameţit inclusiv, în sens propriu, din pricina băuturii-/ apucat/ bezmetic/ buimac sau, în registrul familiar de limbaj: cápiu-/fluşturatic/ inconstant/ împrăştiat/ hăbăuc sau năuc/ nesigur/ nestatornic/ şovăielnic/ zăpăuc/ zăpăcit/ zburdalnic/ sau zvăpăiat“, …câteva dintre sensurile acestei ample game sinonimice putând fi asociate şi caprei.

-În lumina acestor descrieri, registrul nostru familiar de limbaj ne oferă, pentru savuroasa expresie: to act…/ to play the giggy goat echivalări precum: “a face pe prostul/ pe bufonul sau  pe nebunul//  a se face niznai   ori  a (o) face pe niznaiul“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *