„TIME …IS ENGLISH”: SĂRBĂTORI ŞI TRADIŢII DE NOIEMBRIE: ZIUA SFÂNTULUI MARTIN
7 noiembrie 2018
„TIME …IS ENGLISH”: „GARANŢI” AI COERENŢEI ENUNŢURILOR: INDICATORII DE DISCURS
14 noiembrie 2018

‘ANGLO – LOGOS’ 33  -9 NOV., 2018

-O expresie proverbială din uzanţa vorbitorilor nativi ai limbii engleze britanice, şi al cărei înţeles poate fi mult mai uşor intuit, în ansamblu, decât cel al unuia dintre termenii individuali care intră în alcătuirea ei este: „Many a little makes a mickle„. Printre cele mai cunoscute echivalări din limba română, se numără: „Apele mici fac râuri mari„; „Dacă pui ban peste ban, se face curând morman„; „Picătură cu picătură…/ ori Strop cu strop  se face balta„; …sau: „Picur de picur se umple butea„.

-În mod evident, este vorba despre o expresie cu încărcătură cantitativă, altfel spus: cantităţi mici (sume de bani, bunuri sau valori de orice fel, etc) acumulate puţin câte puţin, în timp, devin substanţiale/ sau consistente.

-Termenul-cheie, purtător de „greutate”, al acestei expresii-proverb este ‘mickle‘, cu varianta sinonimă: muckle‘: substantiv sau, după caz, adjectiv arháic, de origine scoţiană, cu accepţia de: ‘foarte mare/ de mari dimensiuni/ sau o mare cantitate„, şi provenit din aceeaşi rădăcină indo-europeană ca şi termenii greceşti: ‘megas/ orimegal-‘. ‘Mickle‘ este, altminteri, strămoşul direct al árhi-cunoscutului şi uzualului adjectiv/ adverb: ‘much‘ (= ‘mult‘).

-În afară de expresia:  „Many a little makes a mickle„, termenii sinonimi: mickle şi muckle nu au rămas în uz, la ora actuală decât în toponime (nume de locuri) de pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, ca de exemplu: Muckle Flugga, o insulă stâncoasă din nordul Insulelor scoţiene, Shetland –a cărei denumire se traduce, textual, prin: ‘insulă mare, cu povârnişuri abruptesau Mickleover, localitate din comitatul ceremonial Derbyshire, East Midlands, Anglia –denumire traductibilă, la fel, textual, prin: ‘sat mare, situat pe deal.

-Expresia proverbială ‘Many a little makes a mickle‘ a fost, de altfel, surclasată, pe scară largă, de cea „născută” în secolul al 18-lea: ‘Look after the pennies, and the pounds will look after themselves/cu varianta verbală: will take care of themselves‘/, …în traducere aproximativă:Îngrijeşte-te de mărunţiş, căci banii mari ‘or să-şi poarte…/ sau: …vor şti să-şi poarte singuri de grijă‘. 

-Prima menţiune, încredinţată tiparului, a expresiei-proverb de referinţă –în forma cunoscută şi întrebuinţată la ora actuală– figurează în cuprinsul lucrării: ‘Remaines of a greater worke concerning Britaine’ (‘Rămăşiţele unei opere mai vaste privitoare la Britania’), publicată în anul 1605, sub semnătura anticarului, istoricului, topografului şi heraldistului englez, William Camden /1551-1623/:

 

*  ‘Many a little makes a micle ~/mickle/~.’

 

-În secolul următor, proverbul a „traversat” Atlanticul, fiind inclus, între altele, în paginile ‘Scrierilor’ (‘Writings’), publicate în anul 1793, ale unuia dintre Părinţii Fondatori ai S.U.A. şi primul Preşedinte al naţiunii, George Washington /1732-1799/.

-În secolul al 20-lea, a survenit o corupere lexicală a expresiei originare, odată cu varianta: ‘Many a mickle makes a muckle‘. Această versiune este, în realitate, un nonsens, deoarece se întemeiază pe reprezentarea eronată a faptului că mickle înseamnă: *small /= ‘mic’/, iar muckle: *large /= ‘mare’/, când, de fapt, cei doi termeni sunt sinonimi perfecţi, după cum am evidenţiat mai sus.

 

*****

-O mică sintagmă idiomatică din vocabularul limbii engleze britanice are –ca orice expresie idiomatică, de altfel– „darul” de a induce în eroare, cu privire la semnificaţia de profunzime, vorbitorii mai puţin avizaţi de limba engleză. Este vorba despre: „on tenterhooks„, care stă şí la baza expresiei verbale: „to be on tenterhooks„: „a sta ca pe áce/ ca pe ghimpi sau mărăcini/ ca pe jar sau jăratic/ ca pe foc ori cărbuni încinşi„// „a fi chinuit ori torturat de aşteptare/ încordare/ sau nerăbdare// a sta în suspans„.

-Aşa-numitele: ‘tenterhooks‘ nu au, aşadar, nicio legatură cu termenul: ‘tent’ (= ‘cort’), şi nu sunt nici cârligele folosite de breasla măcelarior pentru atârnarea cărnii, după cum ar putea sugera forma ortografică greşită: *tenderhooks (influenţată de substantivul: ‘tender‘, care, între alte accepţii, o are şí pe aceea de: ‘piept/ sau fileu de pui’, …deci, prin extensie: ‘carne’).

 

-‘Tenter‘ desemnează un cadru din lemn care se prezintă, adeseori, sub forma unor rame dispuse linear şi folosite pentru fixarea la uscat, prin întinderea de-a lungul lor, în scopul de a preveni intrarea la apă, a pânzeturilor sau a ţesăturilor din lână (în limbaj tehnic: ‘gherghef pentru uscare‘). ‘Tenterhooks‘, pe de cealaltă parte, sunt cârligele speciale de prindere, prevăzute pe aceste rame.

-‘Tenters‘ sunt obiecte perimate astăzi, însă, acum un secol, în zonele în care funcţionau numeroase filaturi de lână, precum cele din nordul Angliei, ele erau o privelişte comună pe terenurile (engl: ‘tenter-fields‘) adiacente acestor lânării.

 

-Având, astfel, toate „datele problemei”, se poate observa cu uşurinţă derivarea metaforică a sintagmei ‘on tenterhooks‘, cu accepţia de: ‘tensiune/ aşteptare/ sau expectativă dureroasă‘ din procedeul cât se poate de prozaic al întinderii (engl: ‘tenting‘/ sau ‘stretching‘) riguroase a ţesăturilor de-a lungul cadrelor pentru uscare.

 

-La origini, sintagma avea forma: ‘on the tenters‘. Poetul şi dramaturgul englez, John Ford /1586-1639/ a fost, conform vocilor autorizate din sfera etimologiei britanice, primul autor care a consemnat această formă în piesa intitulată: ‘Broken Heart’ (‘Inimă zdrobită’), şi publicată în anul 1633:   

 

 

* ‘Passion, O, be contained! My very heart strings Are on the Tenters.’

 

* = ‘O, Patimă, mai conteneşte dáră! Strunele-a’ mele inimi pe Jărăgái se află.’

 

-Spre sfârşitul secolului al 17-lea, forma caracterizată printr-o mai mare acurateţe: ‘on the tenterhooks‘ a început să înlocuiască varianta iniţială. Primul exemplu de text, indicat de către specialişti, în care apare forma folosită şí în prezent este ediţia din anul 1690 a unei publicaţii engleze cu apariţie anuală, în perioada cuprinsă între anii 1688 şi 1693, şi intitulată: ‘The General History of Europe’ (‘Istoria generală a Europei’):

 

 

* ‘The mischief is, they will not meet again these two years, so that all business must hang upon the tenterhooks  till then.’

 

* = ‘Partea proastă este că nu se vor mai întâlni de-a lungul acestor doi ani, aşa încât va trebui ca  toate afacerile să fie puse în cui până atunci.’

*****

-Ceea ce traducem, îndeobşte, prin: „fierbinte” plusează, sub aspectul imaginii audio-vizuale, în sintagma adjectivală, din registrul informal al limbii engleze: „piping hot„, ceea ce necesită, desigur, o privire mai detaliată asupra acestui mic compus adjectival, de o plasticitate deosebită:

-În Scoţia, felurile ceremoniale de mâncare sunt, adeseori, servite la masă în acompaniament de cimpoi, …idée redată, în expresie engleză, cu ajutorul verbului prepoziţional: ‘pipe ín(aflat, de obicei, la diateza pasivă: ‘piped ín’). S-ar putea, astfel, crede, cu uşurinţă, că aceasta este originea sintagmei: „piping hot„, fapt care nu corespunde, totuşi, realităţii. După cum nu este vorba nici despre derivarea acesteia din obiceiul marinăresc de anunţare a orei de masă pentru membrii echipajului de către nostróm (şeful de echipaj) cu fluierul special, din dotarea acestuia (engl: ‘pipe).

-Adevărata sursă de derivare a acestei sintagme este sunetul –sfârâitul/ şuieratul/ sau ţiuítul specificprodus de aburul degajat, prin fierbere, de mâncăruri şi asociat tonalităţilor înalte/ sau acute, caracteristice sunetelor de cimpoi.

-O menţiune specială, din perspectivă lingvistică, se cere făcută cu privire la caracterul termenului ‘piping‘, care deţine, în acest caz, calitatea de adjectiv de intensitate/ sau intensificator (engl: ‘intensifier‘) pe lângă adjectivul: ‘hot‘, al cărui determinant este. Pentru a marca şí în limba română această nuanţă intensivă, specifică sintagmei engleze, se poate spune, desigur: ‘extrem de…/ tare… sau foarte fierbinte‘, …respectiv, în limbaj familiar:fierbinte sau opărit rău/ ori fierbinte de mama focului‘.

-Unul dintre exemplele timpurii de text în care este consemnată mica sintagmă „clocotitoare” este un fragment din traducerea, în limba engleză, din anul 1601, realizată de reputatul cărturar şi traducător englez, Philemon Holland /1552-1637/, a ‘Istoriei lumii’ (‘Historie of the world’), operă monumentală a autorului clasic latin, Pliniu Cel Bătrân:    

* ‘Beans… fried all whole and so cast as they be, piping hot into sharp vinegar.’

 

* = ‘Boabele de fasole… călite întregi şi răsturnate apoi fierbinţi, aşa cum se află, în oţet  neînmulţit cu apă.’

-Poetul medieval, Geoffery Chaucer /c.1343-1400/, emblematicul „Părinte al literaturii engleze” a folosit, la rândul său, această expresie, în cuprinsul ‘Povestirii Morarului’ (‘The Miller’s Tale’), publicată în jurul anului 1390, parte a capodoperei sale literare: ‘The Canterbury Tales’ (‘Povestirile din Canterbury’):

* ‘He sent her sweetened wine and well-spiced ale 
    And waffles piping hot out of the fire.’                         /transpunere grafică modernă/

 

* = ‘El îi trimise vin dulceag şi bere bine chiperată

Şi turtişoare aburinde, din foc atuncea scoase.’       ~ versiune neoficială de traducere ~

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *