“TIME IS …ENGLISH”: MODALITATI LEXICALE SI GRAMATICALE DE REDARE A NOTIUNILOR DE HOTARARE sau DETERMINARE si VOINTA ori DISPONIBILITATE
11 September 2019
“TIME IS …ENGLISH”: DIFERENŢA SPECIFICĂ DINTRE VORBIREA DIRECTĂ ŞI VORBIREA INDIRECTĂ
18 September 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 47 -13 SEPT., 2019

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-O expresie idiomatică deosebit de interesantă din punct de vedere al controverselor etimologice pe care le-a suscitat de-a lungul timpului, sub aspectul revendicării ei de către două mari spaţii de cultură este: ‘To get off scot-free…cu varianta:To go scot-free‘ = “A scăpa basma curată“, în echivalarea din propriul nostru limbaj informal. Accepţia exactă a expresiei este aceea de: “a se eschiva…/ ori a scăpa fără să achite o plată sau o sumă datorată, respectiv de o sancţiune ori pedeapsă meritată/ sau dintr-o situaţie precară, fără a suferi consecinţe neplăcute“.

-Cel puţin două dintre încadrările etimologice ale acestei expresii idiomatice fac parte din numeroasele exemple de hazardare în a acorda credibilitate unor teorii nesusţinute de dovezi concludente. Astfel, o primă sursă invocată a expresiei, şi care a dobândit consistenţă faptică bazată exclusiv pe dovezi circumstanţiale îl are drept actant pe un anume Dred Scott, un sclav african născut în Virginia, S.U.A., în jurul anului 1799. Pe scurt, acest personaj a devenit celebru datorită intentării unor procese răsunătoare care au ajuns, în anul 1857, până la Curtea Supremă de Justiţie a S.U.A, şi având drept obiect încercarea lui Scott de a obţine eliberarea din sclavie –pentru el şi, implicit, familia lui-, în temeiul deţinerii sale ilegale de către noii proprietari cărora le fusese vândut pe când se afla pe teritorii unde sclavia fusese, deja, scoasă în afara legii. Toate sentinţele i-au fost defavorabile, dar, odată cu abolirea oficială a sclaviei, la nivel naţional, de către Abraham Lincoln, primul preşedinte republican al S.U.A. –şi cel de-al 16-lea, în ordinea cronologică la preşedinţie-, Scott a trăit imensa bucurie de fi devenit, în sfârşit, un om liber, statut pentru care se luptase cu îndârjire pe toate căile legale ale vremii.         

-Impactul acestei serii dramatice de întâmplări a fost unul deosebit de puternic nu doar în plan social şi politic, ci şi lexical, mulţi lingvişti americani fiind şi astăzi încredinţaţi că expresia îşi are originea în “epopeea” lui Dred Scott.

-Aceasta nu este, însă, singura etimologie falsă a expresiei, având în vedere că au existat şí tentative de a o asocia cu legendara eschivă a scoţienilor de a vârî mâinile mai …adânc în buzunare, în termeni eufemistici vorbind. Chiar dacă nici această origine nu este cea reală, ne aflăm, cel puţin, în spaţiul cultural unde ea trebuie căutată. Este vorba despre Marea Britanie, acolo unde termenul de origine scandinavă:Skat, cu accepţia de: platăsaucontribuţie a migrat, prin mutaţie lexicală, în formascot, pentru a desemna aşa-numita: taxare/ sau taxă redistributivă –engl.: ‘redistributive taxation‘–, un sistem de impunere şi colectare de taxe pe criterii diferenţiate, în funcţie de condiţia socială (taxe mai mari pentru clasele avute, respectiv mai mici, pentru categoriile sociale defavorizate, pentru a le mai uşura, oarecum, acestora din urmă, situaţia şi aşa împovărătoare), sistem iniţiat de mai-márii oraşelor în Evul Mediu timpuriu britanic –secolele X-XI–.

Scot, în calitate de termen cu accepţia de taxă a fost întrebuinţat, începând de atunci, şí în alte combinaţii lexicale, precum: Church scot (= tribut colectat de către corpul clerical pentru diferitele forme de sprijin acordat credincioşilor sau impozit perceput, iniţial, sub forma unei cantităţi prestabilite de grâne); Rome scot‘ –sau ‘Peter/’s/ Pence‘– (= contribuţie sau taxă istorică anuală, în valoare iniţială de 1 penny, percepută de la toţi proprietarii de gospodării englezi, în particular, deţinători de terenuri de o anumită valoare, destinată întreţinerii Scaunului Papal şi desfiinţată de Regele Henric al VIII-lea, în anul 1534, odată cu ruptura de Biserica Catolică); …respectiv: Soul scot‘ (= o taxă funerară plătită preoţilor sau un dar oferit acestora sub formă de bunuri din gospodăria familiei unui defunct, ca un fel de dánie pentru sufletul celui dispărut).

-Una dintre cele mai timpurii referinţe cunoscute, privitoare la expresia ‘scot-free‘ a fost identificată în cuprinsulprimeia dintre cele “Trei Cartulárii din Westminster ale Regelui Eduard Confesorul” (‘Three Westminster Writs of King Edward the Confessor’),păstrate până astăzi în arhivele Mânăstirii Westminster, din Londra şi întocmite la începutul secolului al 14-lea /n.b: “cartulár/iu/” = culegere de manuscrise medievale, care conţine transcrieri ale documentelor originale referitoare la fondarea, privilegiile şi drepturile legale ale aşezămintelor religioase, ale corporaţiilor orăşeneşti, asociaţiilor meşteşugăreşti, ale lăcaşurilor de învăţătură sau ale familiilor/. În acest cartuláriu se consemnează faptul că regele anglo-saxon, Eduard Confesorul /c.1003-1066/ i-a dăruit, în semn de preţuire, meşterului său favorit, constructor de biserici /engl. medie: ‘churchwright’/, un anume Teinfrith, o moşie cu terenuri vaste în localitatea rurală Shepperton, din comitatul istoric, Middlesex, odată cu acordarea de drepturi judiciare şi financiare,mai exact, cu scutirea de taxe şi tributuri (în forma originală din engleza medie: scotfreo and gafulfreo= scot free and gafol free‘…în transpunere grafică modernă).

-Întrebuinţarea versiunii figurate a expresiei, nú în sensul de “taxă”, ci în acela de “scăpare din arest sau detenţie” este atestată, conform specialiştilor, odată cu începutul secolului al 16-lea, într-un scurt fragment al lucrării de istorie naturală: ‘Green Forest’ (“Pădurea verde”), operă –publicată în anul 1567– a lui John Maplet /c.1540-c.1592/, un reputat cleric englez, autor a numeroase tratate de istorie naturală şi astrologie:

  • ‘Daniel  escaped  scotchfree  by  God’s  providence.’
  • = “Daniel scăpă cu faţa curată prin mila Domnului.”

…cu menţiunea că scotchfree este o variantă deformată a lui ‘scot-free‘, explicabilă prin percepţia auditivă eronată.

-Forma ‘scot-free‘, din uzanţa actuală, a fost descoperită de către istoriografi în paginile unei proze pastorale, creaţie –foarte populară în epocă– a scriitorului, dramaturgului şi pamfletarului elizabetan, Robert Greene /c.1558-1592/ şi publicată, pentru prima oară, în anul 1588, sub titlul: ‘Pandosto: The Triumph of Time’ (‘Pandosto: Triumful Timpului’) şi reintitulată, cu prilejul unei reeditări ulterioare, din anul 1607: ‘Dorastus and Fawnia’ (“Dorastus şi Fawnia”):

  • ‘These and the like considerations something daunted Pandosto his courage, so that he was content rather to put up a manifest injury with peace, than hunt after revenge, dishonour and loss; determining,  since  Egistus had escaped scot-free, that Bellaria should pay for all at an unreasonable price.’
  • = “Acestea şi alte asemenea cugetări îi puseră curajul la încercare lui Pandosto, astfel încât el se socotea mai mulţumit să răspundă cu pace unei fapte de vădită ocară decât să se avânte, nechibzuit, înspre răzbunare, ruşine şi înfrângere; făcând, în ‘ăst chip, ca, de vreme ce Egistus scăpase cu faţa curată, Bellaria să plătească, pentru toate, un preţ                                                   mult prea scump”.

********

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-De departe cea mai plastică şi pitorească expresie informală prin care se redă ideea de “prietenie strânsă ori foarte apropiată” este sintagma comparativă, idiomatică: ‘As thick as thieves’ = “Prieteni de nedespărţit” ori ceea ce, în propriul nostru registru familiar de limbaj, numim: “Prieteni la cataramă/ sau la toartă”.

 

-Adjectivul: ‘thick’ cu sensurile proprii de bază: “gros/ des ori dens/ consistent/ stufos/ sau vârtos”, unul dintre cei doi termeni-cheie cărora li se datorează semnificaţia de profunzime a sintagmei, a fost întrebuinţat, conform etimologiştilor, pentru prima oară cu accepţia figurată de: “în strânsă legătură cu…/ sau foarte apropiat de…” la sfârşitul secolului al 18-lea. Drept mărturie în această privinţă, se face trimitere, bunăoară, la un fragment din volumul de memorii ale comerciantului englez, director al Companiei Britanice a Indiilor de Est, Richard Twining /1749–1824/, volum intitulat: ‘Selections from Papers of the Twining Family’ (‘Selecţiuni din documente ale familiei Twining’) şi publicat postum, în anul 1887:

 

  • ‘Mr. Pacchicrotti was at Spa. He and I were quite ‘thick.’ We rode together frequently. He drank tea with me.’

·         = “Dl. Pacchicrotti era la băi. Dumnealui şi cu mine eram foarte apropiaţi. Călăream adesea împreună. Obişnuia să-şi bea ceaiul cu mine.”

 

-Asocierea hoţilor sau a tâlharilor (engl:thieves) cu limbajul secret şi conspirativ era o cutumă deja încetăţenită în Anglia secolului al 18-lea. Aceste funeste personaje marginale ale societăţii şi altele asemenea lor, care acţionau, de cele mai multe ori, în virtutea unor întovărăşiri sau prieteşuguri “de breaslă” foarte bine închegate, comunicau între ele –din raţiuni evidente– prin numeroase cuvinte şi expresii (mesaje) criptate. În acest sens, o remarcă demnă de interes constă în aceea că, între alţii, un colectiv de lexicografi britanici a publicat, în anul 1698, un faimos dicţionar, intitulat: ‘A New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew’ (“Un nou dicţionar de termeni vechi şi noi ai tovarăşilor întru nelegiuiri”), şi al cărui scop declarat era acela de: “a fi de folos cât mai multor oameni (mai cu seamă străinilor) în a-şi apăra banii şi a-şi pune la adăpost vieţile”, graţie explicaţiilor menite să descifreze limbajul specific cohortelor de răufăcători de toate felurile.

-Lexicologii britanici au descoperit unul dintre primele exemple –dacă nu chiar primul– de întrebuinţare a sintagmei ‘as thick as thieves‘, în accepţia figurată de astăzi, în paginile ziarului londonez: ‘The Morning Chronicle’, mai exact, în cuprinsul unei scrisori publicată de această gazetă într-un număr din luna februarie a anului 1828:

  • ‘Bill Morris and me are as thick as two thieves.’
  • = “Bill Morris şi cu mine suntem prieteni la cataramă.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *