“TIME IS …ENGLISH”: DIFERENTA SPECIFICA, SUB ASPECTUL INTELESULUI, DINTRE PREPOZITII APARENT SINONIME
23 January 2019
„TIME IS …ENGLISH”: MODALITĂȚI DE EXPRIMARE A SOLICITĂRILOR; ORDINELOR SAU COMENZILOR; SUGESTIILOR; REFUZULUI ȘI A ALTOR NOȚIUNI CURENTE
1 February 2019

’ANGLO-LOGOS’ 37 -25 IAN., 2019

-Asocierea, cu ajutorul a ceea ce, în gramatica limbii engleze, se numeşte “genitivul sintetic/ saxon/ sau genitivul în ‘s“, a termenilor ‘mare[‘meə(r)] şinest‘ generează o expresie şi, implicit, o imagine vizuală cu un efect umoristic fără echivoc. ‘/A/ Mare’s nest‘ este¸ însă, un… “Cuib al iepei” doar la nivel de suprafaţă, deoarece semnificaţia profundă a acestei micuţe, dar foarte sugestive, sintagme idiomatice este: convingerea de a fi descoperit ceva deosebit ori ieşit din comun –în sens, evident, pozitiv-, dar care se dovedeşte, mai devreme sau mai târziu, a fi pur iluzoriu sau lipsit de valoare, …cu alte cuvinte: goană după himere/ vânătoare de iluzii sau de fantasme” …prin extensie:pistă falsă ori greşită“. Este ceea ce, în registrul familiar al limbii române, se echivalează perfect prin sintagmele, la fel de pitoreşti, de altfel:  “Cai  verzi  pe  pereţi/  sau  Potcoave  de  cai  morţi“.

-De fapt, se află în circulaţie două conotaţii ale acestei sintagme idiomatice, între care nu există nicio legătură demonstrabilă. Prima este cea tocmai semnalată, iar a doua, cu o mai mare rată de întrebuinţare în prezent, este aceea de: “situaţie confuză/ încâlcită/ sau încurcată“…ori ceea ce în limbajul nostru familiar/ popular se redă prin: “daravéră/ dandaná/ sau tărăşenie“.

-Expresia a fost întrebuinţată încă din secolul al 16-lea, aşa cum o dovedeşte, de pildă, un scurt fragment din celebrul tratat despre bunele maniere: ‘Galateo’, operă a scriitorului florentin, Giovanni della Casa /1503-1556/, mai precis, din versiunea de traducere în limba engleză a acestei creaţii, publicată în anul 1576, sub semnătura traducătorului englez, Robert Peterson:

* ‘…Nor stare in a man’s face, as if he had spied a mare’s nest.’

* = ‘…Şi nici nu te uita lung la un om ca şi când acesta ar sta să pândească năluci.’

-În limba engleză, există, de altfel, numeroase expresii metaforice în care se face referire la animale, între care, cu titlu de exemplu: ‘bird’s-eye view( = “vedere aeriană/ de ansamblu/ panoramică”); ‘dog’s breakfast(= “încurcătură sau dezastru total/ haos/ debandadă”), sau ‘lion’s share(= “partea leului”), …însă aluzia la iepele care, desigur, nu îşi fac cuiburi, a fost “dotată”, în mod deliberat, cu încărcătură comico-ironică. Această dimensiune umoristică, cu trimitere la râs (engl: ‘laughter‘) este prezentă în mai multe opere literare timpurii, precum, bunăoară, tragi-comedia cu tematică istorică: ‘Bonduca’, operă -publicată în jurul anului 1613- a prestigiosului dramaturg iacobin, John Fletcher /1579-1625/:

* ‘Why dost thou laugh? What Mares nest hast thou found?’

* = ‘Pentru ce râzi? Ce cuib de iapă îţi ieşí în cale?’

-Această latură ironico-anecdotică a fost preluată şi mai târziu, în secolul al 18-lea, de către redutabilul satirist, eseist şi pamfletar politic anglo-irlandez, Jonathan Swift /1667-1745/, în cuprinsul ediţiei din anul 1751 a uneia dintre cărţile sale, intitulată: ‘Miscellanies’ (‘Varia’):

* ‘What! Have you found a mare’s nest, and laugh at the eggs?’

* = ‘Ce-i asta? Ai dat peste-un cuib de iapă şi-ţi râzi de ouă?’

-Cât despre cea de-a doua accepţie, şi anume aceea de: “încurcătură/ sau situaţie confuză(engl: ‘/confused/ mess‘; ‘/disordered/ tangle‘ sau ‘muddle‘) a sintagmei idiomatice: ‘/A/ mare’s nest‘, specialiştii evidenţiază faptul că ea nu a intrat în uzanţa limbii engleze decât înspre mijlocul secolului al 19-lea: şi aceasta, după toate probabilităţile, ca urmare a unei simple răstălmăciri prin contaminare lexicală. Mai exact, pentru aceia dintre vorbitori nefamiliarizaţi cu sensul originar –şi nu foarte, dacă nu deloc intuitiv– al sintagmei, …’a mare’s nest‘ era asociat cu o sintagmă aflată în uz încă de la începutul secolului al 19-lea, şi anume:a rat’s nest(= “cuib de şobolani“). În realitate, şobolanii îşi construiesc, mai degrabă, cuiburi îngrijite, ceea ce nu concordă cu sensul figurat de: “încurcătură” atribuit expresiei. Or sintagma: ‘a mare’s nest‘ a “copiat”, practic, acest înţeles –care s-a perpetuat, pe scară largă, în reprezentarea vorbitorilor limbii engleze de astăzi-, de la mai puţin “simpatica”:  ‘a rat’s nest‘.  

-Două dintre cele mai faimoase exemple de utilizare a expresiei: ‘a mare’s nest‘ în accepţia de: “încurcătură“, cu un plus conotativ de: “confuzie mentală” figurează în  paginile romanului poliţist, intitulat: The Mysterious Affair at Styles’ (‘Misterioasa afacere de la Styles’), creaţie a emblematicei scriitoare engleze de romane şi scurte povestiri poliţiste, dramaturg, poet şi memorialist, Agatha Christie /1890-1976/, roman publicat, în Marea Britanie, în anul 1921, ulterior publicării din anul 1920, în S.U.A. :

* ‘A pretty mare’s nest arresting him would have been.’

* = ‘Arestarea lui ar fi fost o daravéră de toată frumuseţea.’

…respectiv:

* ‘In my opinion, the whole thing is a mare’s nest of Bauerstein’s! … Bauerstein’s got a bee in his bonnet. Poisons are his hobby, so of course he sees them everywhere.’

* = ‘După mine, toată afacerea e o sminteală de-a lui Bauerstein! … Bauerstein are o fixaţie. Otrăvurile sunt pasiunea lui, aşa că le vede, desigur, la tot pasul.’

********

-Termenul “suveran” din componenţa sintagmei familiare: ‘Nosy parker‘ este ‘nosy‘ –cu varianta ortografică:nosey‘-, adjectivul corespunzător substantivului ‘nose‘ (= “nas“).

-‘/A/ Nosy parker‘ este o persoană care nu-şi poate reprima impulsul de a pătrune în… ori de a invada, cu orice preţ, intimitatea celorlalţi/ sau care se amestecă, nechemată de nimeni, în treburile altora, …cu alte cuvinte: extrem de curioasă/ băgăcioasă sau băgăreaţă/ ori indiscretă.

-Personajul cel mai des asociat sintagmei ‘nosy parker‘ este Matthew Parker /1504-1575/, Arhiepiscop de Canterbury între anii 1559-1575, cel care, în tentativele sistematice de a obţine informaţii amănunţite despre calificările şi activităţile corpului clerical, a dispus mai multe investigaţii impopulare. Aceasta, dar şi nasul impunător al venerabilei feţe bisericeşti se consideră a fi fost motive mai mult decât întemeiate pentru …”blagoslovirea” sa, de către confraţi, cu apelativul, evident peiorativ: ‘nosy Parker‘: şi totuşi, ne asigură specialiştii, nimic din toate acestea nu este confirmat de realitatea istorică.      

-‘Nosy parker‘ datează, de fapt, de la finele secolului al 19-lea. Mary Elizabeth Braddon /1835-1915/, o foarte populară romancieră a epocii victoriene, fondatoare a revistei literare, ilustrate, londoneze: ‘Belgravia’, a inclus sintagma, în varianta ortografică: ‘nosey parker‘, în cuprinsul ediţiei din luna mai, 1890, a revistei, acesta fiind, cel mai probabil, primul exemplu atestat de întrebuinţare a micii expresii:

* ‘You’re askin’ too many questions for me, there’s too much of Mr. Nosey Parker about you, an’  I’d  ‘ave  you  to  know  I’m  a  laidee.’

* = ‘Cam multe-ntrebări îmi pui ‘mneata, eşti croit cam multişor după asemănarea lu’ Dom’ Iscodeală,  şi  tre’  să  ştii  de  la  mine  că  eu  mi-s  o  cocoană.’

-În secolul al 17-lea, ‘nosey‘ era doar un calificativ atribuit cuiva cu nasul mare, un exemplu timpuriu în acest sens fiind versiunea de traducere în limba engleză, publicată în anul 1620, a capodoperei cervantine, ‘Don Quijote’ (engl: ‘Don Quixote’), semnată de reputatul traducător englez, Thomas Shelton /fl. 1604-1620/ –cu menţiunea că aici figurează o variantă ortografică a acestui adjectiv-:  

* ‘The Story leaves them to tell who was the Knight of the Glasses and his nosier Squire.’

* = ‘Istorisirea îi lasă să ghicească cine erau Cavalerul Oglinzilor şi năsosul Scutier al acestuia.’

-Cercetările etimologice şi lexicologice atestă faptul că termenul ‘nosy‘ a început să fie întrebuinţat în accepţia de: ‘indiscret/ sau băgăcios(engl:’inquisitive‘) la începutul secolului al 19-lea. Autorul de poeme religioase şi satiristul englez, Robert Montgomery /1807-1855/ a inclus această referinţă în paginile uneia dintre creaţiile sale satirice, de o virulenţă nimicitoare, intitulată: ‘The Age Reviewed: A Satire’ (‘Epoca revizuită: O satiră’), şi publicată în anul 1828:    

* ‘The sycophantic gang Whine through the kingdom with deceitful slang;

   Till nasty, nosy gabble mouth’d for hire,

   Puff their mean souls into Presumption’s Fire.’

* = ‘Adunătura Sclifosită de lingăi îşi poartă, prin regat, vorbele-i scârnave şi-nşelătoare;

Până ce ăşti pârdalnici băgăcioşi palavragii, doar buni ca la mezat să fie scoşi,

Va fi să-şi Scuipe duhurile putrezite în Vâlvătaia de Apoi a Făloşíei.’

-Înainte de inventarea sintagmei ‘nosy parker‘, termenul ‘parker‘ desemna, pur şi simplu, în Marea Britanie, un “supraveghetor sau paznic de parc(termen sinonim actual: ‘park-keeper‘), între ale cărui atribuţii de căpătâi figura “spionarea” potenţialilor sfidători ai ordinii şi decenţei publice. Din nou, însă, nu s-a putut stabili nicio legătură directă, atestată documentar, între denumirea asociată acestui funcţionar public şi mica sintagmă, …”eminamente indiscretă”, de mai târziu.

-Dacă a existat “în carne şi oase” şi cine va fi fost primul ‘Nosy Parker‘, nu se va şti niciodată cu adevărat. Ceea ce ţine, totuşi, de domeniul evidenţei, este faptul că expresia face referire la persoane indiscrete sau curioase cu asupra de măsură, care îşi vâră nasul în treburile altora (engl: ‘stick their noses in other people’s business‘). De altfel, între cele mai uzuale sinonime folosite pentru definirea unei astfel de persoane se numără: ‘busybody/ snoop(er)/ respectiv  meddler‘.

-Este foarte probabil, în opinia specialiştilor, ca mai recent inventata sintagmă neo-zeelandeză/ australiană, cu acelaşi înţeles şi certă încărcătură ironico-umoristică: ‘sticky beak(= ‘cioc lipicios‘, în traducere textuală) să fi avut drept sursă de inspiraţie sintagma britanică: ‘nosy parker‘. Unde şi când s-a…”insinuat” termenul ‘parker‘ în acest mic compus lexical este lăsat la voia imaginaţiei speculative a fiecăruia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *